TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Warszawa: Służba Ochrony Państwa kupi autobus powyżej 20 miejsc
- Opublikowano: 30.09.2019 13:05:34

Służba Ochrony Państwa informuje o ogłoszonym przetargu na dostawę autobusu powyżej 20 miejsc

Służba Ochrony Państwa informuje o ogłoszonym przetargu na dostawę autobusu powyżej 20 miejsc

Dane zamawiającego:

Służba Ochrony Państwa

00-463 Warszawa

Podchorążych 38

Tel. +048 226065967/+048 226065404

Fax. +048 226065408

E-mail zamowieniapubliczne@sop.gov.pl

WWW www.sop.gov.pl

Przedmiot zamówienia:

Dostawa autobusu powyżej 20 miejsc


1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa autobusu powyżej 20 miejsc, o parametrach

technicznych, wyposażeniu i wymaganiach określonych w załącznikach nr 2, i 6 do SIWZ.

2. Autobus musi być fabrycznie nowy, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych,

wykonawczych i prawnych, z roku produkcji 2019.

3. Zamawiający wymaga, aby autobus spełniał warunki o których mowa w ustawie Prawo o ruchu

drogowym i przepisach wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy.

4. Zamawiający wymaga, aby autobus, o którym mowa w pkt. 1 objęty był gwarancją bez limitu

przebiegu kilometrów:

a) gwarancja mechaniczna na zespoły i podzespoły mechaniczne, elektryczne, elektroniczne na

okres min. 24 miesiące – max. 120 miesięcy, biegnąca od dnia podpisania protokołu

odbioru w siedzibie Zmawiającego (KRYTERIUM OCENY);

b) gwarancja na perforację nadwozia na okres min. 24 miesięcy biegnąca od dnia podpisania

protokołu odbioru w siedzibie Zmawiającego;

c) gwarancja na powłokę lakierniczą na okres min. 24 miesiące biegnąca od dnia podpisania

protokołu odbioru w siedzibie Zmawiającego;

d) gwarancja na opony na okres min. 24 miesiące biegnąca od dnia podpisania protokołu

odbioru w siedzibie Zmawiającego.

41/2019/ZP 4/21

5. Przedmiot zamówienia określony został we Wspólnym Słowniku Zamówień i oznaczony

kodami CPV: 34121000-1

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

8. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm

podwykonawców, wypełniając odpowiednie pole w załączniku nr 1 do SIWZ. Powierzenie

wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

9. Brak w ofercie informacji, o której mowa w pkt. 8 oznaczać będzie, że Wykonawca nie będzie

korzystał z podwykonawstwa przy realizacji zamówienia.

10. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia użyto oznaczeń lub parametrów wskazujących

konkretnego producenta, konkretny produkt, wskazano znaki towarowe, patenty

lub pochodzenie Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych, przez

które należy rozumieć produkty o parametrach nie gorszych od przedstawionych w opisie

przedmiotu zamówienia i spełniające, co najmniej w tym samym zakresie, wymagania

Zamawiającego.

Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia odniesiono się do norm, europejskich ocen

technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych,

o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza

zastosowanie rozwiązań równoważnych.

Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne opisywane przez

Zamawiającego, jest obowiązany wykazać w ofercie, że oferowane przez niego produkty

spełniają wymagania Zamawiającego.

Wymagany termin realizacji zamówienia:

Przewidywany termin otwarcia ofert: 17 październik 2019 r.


WIĘCEJ
Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
ogłoszony
tabor
Służba Ochrony Państwa
Warszawa