TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Wieluń: Unieważniony zakup autobusu 19-sto osoboweg
- Opublikowano: 10.11.2020 19:54:44

Zakup autobusu 19-sto osobowego

Wyniki przetargów

Branża Samochody ciężarowe:

autobusy

Forma przetargu nieograniczony

Dane organizatora Starostwo Powiatowe w Wieluniu

98-300 Wieluń

Pl. Kazimierza Wielkiego 2

Tel. 438 434 280

Fax. 438 434 263

E-mail zam_pub@powiat.wielun.pl

Województwo łódzkie

Powiat wieluński

Treść zamówienia Zakup autobusu 19-sto osobowego (plus kierowca) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z możliwością montażu wózka inwalidzkiego dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Gromadzicach


Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wyłącznie sprzedaż dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Gromadzicach autobusu 19-sto osobowego (plus kierowca) przystosowanego do przewozu jednej osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim (z najazdem szynowym). Samochód powinien: 1)być wyprodukowany w 2020 r. 2)być fabrycznie nowy, nieużywany, technicznie sprawny,wolny od wad prawnych (wszelkich praw osób trzecich oraz innych obciążeń i zabezpieczeń), wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych, spełniający wymagania techniczne określone przez obowiązujące w Polsce przepisy dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w tym warunki techniczne wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r., poz.110 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U.z 2016 r. poz. 2022 ze zm.) oraz innych aktów wykonawczych; 3)posiadać fabryczną homologację auta bazowego – autobus 19-sto osobowy (plus kierowca) oraz homologację pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych lub świadectwo zgodności WE. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ. Podane w Załączniku nr 2 parametry techniczne są parametrami minimalnymi, Wykonawca może zaproponować przedmiot zamówienia o parametrach takich samych lub lepszych. Odbioru samochodu dokona Zamawiający we własnym zakresie, zgodnie z pkt 2 i 3(Wymagania dotyczące odbioru pojazdu i Miejsce i warunki odbioru pojazdu, dlatego kosztów dostawy samochodu nie należy wliczać w cenę ofertową.

Wynik przetargu Postępowanie / część zostało unieważnione tak Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) Pzp - na podstawie którego Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu. Stan faktyczny jaki zaistniał w niniejszej sprawie, gdzie Wykonawca którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, a Zamawiający nie dysponuje innymi ofertami, należy zakwalifikować do tej samej grupy przypadków, o której mowa w art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy "Pzp", gdyż ma jednakowy skutek w postaci braku ofert i w konsekwencji prowadzi do niemożności zawarcia umowy na realizację zamówienia

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

CPV 34120000-4: Pojazdy silnikowe do transportu 10 lub więcej osób

34114300-2: Pojazdy opieki socjalnej

Osoba do kontaktu Starostwo Powiatowe w Wieluniu

ul. Pl. Kazimierza Wielkiego 2

98-300 Wieluń


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
tabor
przetarg