TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Wrocław: Dostawa 1 szt. małego autobusu
- Opublikowano: 16.07.2020 14:28:48

Dostawa 1 szt. małego autobusu.

Wyniki przetargów

Branża Samochody ciężarowe:

autobusy

Forma przetargu nieograniczony

Dane organizatora Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu

50-040 Wrocław

Podwale 31-33

Tel. +48713403716

Fax. +48717824171

E-mail eliza.sciborska@wr.policja.gov.pl

Województwo dolnośląskie

Powiat wrocławski + Wrocław

Treść zamówienia Dostawa 1 szt. małego autobusu.


Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 szt. małego autobusu. 2. Dostawa obejmuje autobus nowy, wyprodukowany w 2020 r. spełniające wszystkie wymagania taktyczno – techniczne i gwarancyjne opisane w załącznikach numer 1 do SIWZ. 3. Postępowanie nie zostało podzielone na części (przedmiot dostawy jest niepodzielny). 4. Dostępność dla osób niepełnosprawnych. W odniesieniu do warunku określonego w art. 29 ust. 5 ustawy Pzp dotyczącego dostępności dla osób niepełnosprawnych, o których mowa w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych (Dz.U.UE.L Nr 94, s. 65), realizacja przewozu tych osób realizowana będzie innymi pojazdami przystosowanymi do takich przewozów w ramach posiadanego w Policji sprzętu lub poprzez uprawnioną do transportu osób niepełnosprawnych pomoc medyczną. W związku z wymaganiami określonymi w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 161, 125, 1091) pracownicy Zamawiającego użytkujący pojazd nie mogą być osobami niepełnosprawnymi. Miejsce dostawy: Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć autobus do Wydziału Transportu Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, 54-151 Wrocław, ul. Połbina 1.

Wynik przetargu

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/06/2020

IV.2) Całkowita wartość zamówienia Wartość bez VAT 276422.76 Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH Liczba otrzymanych ofert: 2

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: POLSTER Sp. z o.o. Sp.k.

Email wykonawcy:

Adres pocztowy: ul. Jana Styki 16

Kod pocztowy: 64-920

Miejscowość: Piła

Kraj/woj.: wielkopolskie


Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 281424.00

Oferta z najniższą ceną/kosztem 281424.00

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 307746.00

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom nie Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

CPV 34121000-1: Autobusy i autokary

Osoba do kontaktu Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu

ul. Podwale 31-33

50-040 Wrocław


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
przetarg
tabor