TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Zagnańsk: Obsługa przewozów pasażerskich
- Opublikowano: 09.07.2020 12:36:05

Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich

Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich


Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia 1) Linia komunikacyjna 1 - SZAŁAS - JAWORZE przez Samsonów Ciągłe (Szałas, Szałas Komorniki, Samsonów Podlesie, Samsonów Ciągłe, Samsonów, Janaszów, Zagnańsk, Bartków, Jaworze). Długość linii komunikacyjnej w granicach administracyjnych Gminy Zagnańsk – 38,80 km Przewidywana ilość kursów - dni pracujące 13, soboty 8, niedziele i święta 8 Częstotliwość połączeń na linii – 350 / miesiąc 2) Linia komunikacyjna 2 – SZAŁAS - JAWORZE przez Długojów, Umer (Szałas, Szałas, Komorniki, Długojów, Kołomań, Umer, Tumlin, Osowa, Samsonów, Janaszów, Zagnańsk, Jaworze). Długość linii komunikacyjnej w granicach administracyjnych Gminy Zagnańsk – 44,60 km Przewidywana ilość kursów - dni pracujące 12, soboty 8, niedziele i święta 8 Częstotliwość połączeń na linii – 328 / miesiąc 3) Linia komunikacyjna 3 -- BELNO - KAJETANÓW ( Belno, Zagnańsk, Jaworze, Gruszka, Kajetanów). Długość linii komunikacyjnynej w granicach administracyjnych Gminy Zagnańsk – 26,58 km Przewidywana ilość kursów - dni pracujące 10, soboty 5, niedziele i święta 5 Częstotliwość połączeń na linii – 260 / miesiąc 3.2.1. Przewozy stanowiące przedmiot zamówienia, będą realizowane po zawarciu umowy, w terminie w niej wskazanym do dnia 31 grudnia 2020 roku. 3.2.2. Przejazdy będą wykonywane od godziny 500 (wyjazd) z przystanku początkowego na terenie Gminy Zagnańsk, do godziny 2240 (powrót) do miejscowości na trasach opisanych powyżej, tj. linia nr 1 i 2 – Szałas, linia Nr 3 - Belno. Uszczegółowienie godzin poszczególnych kursów nastąpi po wyłonieniu wykonawcy z uwzględnieniem rozkładów jazdy innych opreatorów wykonujących przewóz na danej linii tak by nie powodować zakłóceń w ich przepustowości, muszą być zachowane odstępy czasowe 20 minut w godzinach szczytu oraz 30 minut poza godzinami, pomiędzy przewoźnikami obsługującymi przedmiotową linię. Zamawiający zastrzega sobie możliwość modyfikacji rozkładów jazdy w związku z potrzebą zmiany wynikającą z zapotrzebowania ze strony osób korzystających z komunikacji oraz ze względu na przyczyny dotyczące dróg jak: remonty, budowa, wyłączenia z ruchu itp. Rozkład jazdy zostanie opracowany z wykorzystaniem istniejących przystanków autobusowych. W sytuacji modyfikacji rozkładu jazdy Wykonawca zobowiązany jest dokonać zmian rozkładu jazdy na przystankach. Wykaz przestanków stanowi załącznik nr 7 do SIWZ, Trasa linii w załączniku graficznym stanowi załącznik nr 8 do SIWZ. 3.2.3. Przejazdy odbywać się będą na powyższych trasach, o wyznaczonych godzinach zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy, uwzględniając zatrzymywanie się na przystankach uzgodnionych zgodnie z zasadami korzystania z przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Gmina Zagnańsk- Uchwale Nr 120/VIII/2019 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 29 listopada 2019 roku, w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Zagnańsk. 3.2.4 UWAGA BARDZO WAŻNE !!!!!!!! Należy zachować ciągłość linii tak, aby początek i zakończenie linii komunikacyjnej było w mieście Kielce. Zamawiający rozliczał się będzie z Wykonawcą wyłącznie za kilometry wykonane w granicach administracyjnych Gminy Zagnańsk. Kilometry dojazdowe i zjazdowe, a także te poza granicami Gminy Zagnańsk wykonywane będą na koszt Wykonawcy. W trakcie świadczenia usługi Zamawiający przewiduje całkowitą ilość realizowanych przejazdów nie więcej niż 210 717,60 wozokilometrów. (w tym linia komunikacyjna nr 1 - SZAŁAS - JAWORZE przez Samsonów Ciągłe - 81 480,00 wozokilometrów, - Linia komunikacyjna 2 – SZAŁAS - JAWORZE przez Długojów, Umer - 87 772,80 wozokilometrów, Linia komunikacyjna 3 - BELNO - KAJETANÓW – 41 464,80 wozokilometrów.) 3.2.5.Przez okres obowiązywania umowy Wykonawca musi posiadać uprawnienia (licencje) na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym. Świadczenie usług musi odbywać się na podstawie przewidzianego prawem zezwolenia na regularny przewóz osób dla miejscowości objętych przedmiotem zamówienia. Świadczenie usług przewozu pasażerów na linii komunikacyjnej musi odbywać się na zasadach określonych w Uchwale Nr 120/VIII/2019 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 29 listopada 2019 roku, w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Zagnańsk. 3.2.6. Wymagania techniczne Wykonawca zobowiązany jest wykonać usługę środkiem transportu posiadającym, co najmniej 20 miejsc siedzących, przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych wyprodukowanych nie wcześniej niż w 2015 roku z normą emisji spalin Euro 6. Zamawiający wymaga świadczenia usług stanowiących przedmiot zamówienia pojazdami spełniającymi wymagania określone w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym i w przepisach wykonawczych do wymienionej ustawy, w szczególności wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odpowiednią ilość pojazdów przystosowanych do przewozu osób (bus, autobus), w pełni sprawnych technicznie i posiadających wymagane przepisami prawa atesty dopuszczające je do wykonywania usług podlegających na przewozach osób. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić minimum 1 pojazd zastępczy spełniający wszystkie wymogi dotyczące pojazdów, gwarantujący ciągłą obsługę linii, przy czym pojazd zastępczy należy podstawić w czasie maksymalnie 2 godziny. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia ciągłej sprawności technicznej pojazdów, zapewnienia wykwalifikowanych kierowców jak i odpowiednich warunków bezpieczeństwa, higieny i wygody pasażerów, odpowiedzialność za przewóz osób na zasadach obowiązujących w ruchu pasażerskim i określonych prawem przewozowym. Ponadto w okresie niskich temperatur ogrzewania pojazdów, w sezonie letnim klimatyzowanie pojazdów. ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 1Nazwa: Linia komunikacyjna 1 - SZAŁAS - JAWORZE przez Samsonów Ciągłe 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1) Linia komunikacyjna 1 - SZAŁAS - JAWORZE przez Samsonów Ciągłe (Szałas, Szałas Komorniki, Samsonów Podlesie, Samsonów Ciągłe, Samsonów, Janaszów, Zagnańsk, Bartków, Jaworze). Długość linii komunikacyjnynej w granicach administracyjnych Gminy Zagnańsk – 38,80 km Przewidywana ilość kursów - dni pracujące 13, soboty 8, niedziele i święta 8 Częstotliwość połączeń na linii – 350 / miesiąc Długość linii komunikacyjnej w granicach administracyjnych Gminy Zagnańsk – 38,80 km Przewidywana ilość kursów w obydwu kierunkach - dni pracujące 13, soboty 8, niedziele i święta 8 Częstotliwość połączeń na linii – 350 / miesiąc 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60100000-9, 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):Wartość bez VAT: Waluta: pln 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: data rozpoczęcia: data zakończenia: 2020-12-31 5) Kryteria oceny ofert: KryteriumZnaczenieCena60,00ILOŚĆ MIEJSC SIEDZĄCYCH W ŚRODKACH KOMUNIKACJI20,00ROK PRODUKCJI SAMOCHODU20,006) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr: 2Nazwa: Linia komunikacyjna 2 – SZAŁAS - JAWORZE przez Długojów, Umer1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Linia komunikacyjna 2 – SZAŁAS - JAWORZE przez Długojów, Umer (Szałas, Szałas, Komorniki, Długojów, Kołomań, Umer, Tumlin, Osowa, Samsonów, Janaszów, Zagnańsk, Jaworze). Długość linii komunikacyjnej w granicach administracyjnych Gminy Zagnańsk – 44,60 km Przewidywana ilość kursów - dni pracujące 12, soboty 8, niedziele i święta 8 Częstotliwość połączeń na linii – 328 / miesiąc 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60100000-9, 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):Wartość bez VAT: Waluta: pln 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: data rozpoczęcia: data zakończenia: 2020-12-31 5) Kryteria oceny ofert: KryteriumZnaczenieCENA60,00ILOŚĆ MIEJSC SIEDZĄCYCH W ŚRODKACH KOMUNIKACJI 20,00ROK PRODUKCJI SAMOCHODU20,006) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr: 3Nazwa: Linia komunikacyjna 3 -- BELNO - KAJETANÓW 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Linia komunikacyjna 3 -- BELNO - KAJETANÓW ( Belno, Zagnańsk, Jaworze, Gruszka, Kajetanów). Długość linii komunikacyjnynej w granicach administracyjnych Gminy Zagnańsk – 26,58 km Przewidywana ilość kursów - dni pracujące 10, soboty 5, niedziele i święta 5 Częstotliwość połączeń na linii – 260 / miesiąc 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60100000-9, 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):Wartość bez VAT: Waluta: pln 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: data rozpoczęcia: data zakończenia: 2020-12-31 5) Kryteria oceny ofert: KryteriumZnaczenieCENA60,00ILOŚĆ MIEJSC SIEDZĄCYCH W ŚRODKACH KOMUNIKACJI 20,00ROK PRODUKCJI SAMOCHODU20,006) INFORMACJE DODATKOWE:"Numer referencyjny:PZ.271.1.14.2020.PZZ- PZZIS

Specyfikacja http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=zagnansk/&strona=13&typ=podmenu&typmenu=13&menu=15&podmenu=15&str=1

LINK do SIWZ http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=zagnansk/&strona=13&typ=podmenu&typmenu=13&menu=15&podmenu=15&str=1

CPV 60100000-9: Usługi w zakresie transportu drogowego

Wymagania III.3)WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Określenie warunków: Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania działalności polegającej na transporcie drogowym osób – obszar prowadzenia przewozu osób – Rzeczpospolita Polska tj. licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób wydaną na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. Licencja musi być ważna przez cały okres wykonywania zamówienia tj. do 31 grudnia 2020 r. Informacje dodatkowe III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna Określenie warunków: Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu Informacje dodatkowe III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: Wykonawca Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 1 pojazdem min. 20 osobowym (do każdej części zamówienia ) pozwalającym zapewnić odpowiedni transport osób na trasach wskazanych przez Zamawiającego oraz dodatkowo co najmniej 1 pojazdem rezerwowym (do każdej części zamówienia ) spełniającym wymagania zawarte w SIWZ Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie Informacje dodatkowe: III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Tak Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego, wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami– wg załącznika nr 5 SIWZ III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) 1. dokumenty, z których wynika uprawnienie osób do reprezentowania Wykonawcy, w szczególności aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej lub należy wskazać dostępność tych dokumentów w formie elektronicznej pod wskazanym adresem internetowym; Wymagana forma – oryginał lub kopia poświadczenia za zgodność z oryginałem 2. pełnomocnictwo określające jego zakres w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, a umocowanie do złożenia oferty nie wynika z dokumentów rejestrowych; Wymagana forma - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza 3. pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia; Wymagana forma - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza. 4. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów, o których mowa w art. 22a ustawy, do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, w wypadku polegania na zasobach innych podmiotów w celu realizacji zamówienia, Wymagana forma – oryginał. 5. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp - wg wzoru określonego w załączniku Nr 4 do SIWZ - wymagana forma oryginał. 6 . dowód wpłaty wadium-oryginał

Wadium Tak, 5 000,00 zł, 5 000,00 zł, 3 000,00 zł

Osoba do kontaktu Gmina Zagnańsk

ul. Spacerowa 8

26-050 Zagnańsk

Wymagany termin realizacji zamówienia Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia 2020-12-31

Miejsce i termin składania ofert

2020-07-16

Sposób składania ofert

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

Termin związania ofertą okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE

oferty częściowe: TAK

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie Kryteria Znaczenie Cena 60,00 ILOŚĆ MIEJSC SIEDZĄCYCH W ŚRODKACH KOMUNIKACJI 20,00 ROK PRODUKCJI SAMOCHODU 20,00

Uwagi Adres:Urząd Gminy Zagnańsk, ul. Spacerowa 8, 26-050 Zagnańsk Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:Data: 2020-07-16godzina: 12:00III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)1. dokumenty, z których wynika uprawnienie osób do reprezentowania Wykonawcy, w szczególności aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej lub należy wskazać dostępność tych dokumentów w formie elektronicznej pod wskazanym adresem internetowym; Wymagana forma – oryginał lub kopia poświadczenia za zgodność z oryginałem 2. pełnomocnictwo określające jego zakres w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, a umocowanie do złożenia oferty nie wynika z dokumentów rejestrowych; Wymagana forma - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza 3. pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia; Wymagana forma - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza. 4. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów, o których mowa w art. 22a ustawy, do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, w wypadku polegania na zasobach innych podmiotów w celu realizacji zamówienia, Wymagana forma – oryginał. 5. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp - wg wzoru określonego w załączniku Nr 4 do SIWZ - wymagana forma oryginał. 6 . dowód wpłaty wadium-oryginał


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
przetarg
linie