TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Zakliczyn: Gmina zleci zakup biletów miesięcznych dla uczniów
InfoBus.pl - Opublikowano: 29.11.2017 17:15:58

Gmina Zakliczyn informuje o ogłoszonym przetargu na zakup biletów miesięcznych dla uczniów

Gmina Zakliczyn informuje o ogłoszonym przetargu na zakup biletów miesięcznych dla uczniów

Dane zamawiającego:

Gmina Zakliczyn

32-840 Zakliczyn

Rynek 32

Tel. 146 326 460

Fax. 146 326 455

E-mail zakliczyn@zakliczyn.pl

WWW www.zakliczyn.pl

Przedmiot zamówienia:

Zakup biletów miesięcznych ulgowych zgodnie art.5 ust. 1 ustawy z 20 czerwca 1992 r. ( tekst jedn. Dz. U. 2012 poz. 1138 ) o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego dla uczniów z terenu gminy Zakliczyn dojeżdżających do odpowiednich placówek oświatowych środkami komunikacji publicznej realizowanymi w ramach linii regularnych - publicznych w okresach: od 02.01.2018 r. do 22.06.2018 r. od 03.09.2018 r. do 31.12.2018 r. w dni nauki szkolnej przewidziane w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002r. (Dz. U. 2002 Nr 46, poz 432 z późn. zm.).

Placówki, do których uczęszczają uczniowie, dla których przewidziano zakup biletów: na terenie gminy Zakliczyn a) Szkoła Podstawowa im. Lanckorońskich w Zakliczynie, ul. J. Malczewskiego 56 oraz Rynek 15, 32-840 Zakliczyn; b) Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Tadeusza Kościuszki w Paleśnicy, Paleśnica 115, 32-842 Paleśnica; c) Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Filipowicach, Filipowice 125, 32-840 Zakliczyn; d) Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Stróżach, Stróże 88, 32-840 Zakliczyn. e) Publiczna Szkoła Podstawowa w Faściszowej, Faściszowa 126 poza gminą Zakliczyn: a) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zbylitowskiej Górze, Ul. Zbylitowskich 95, 33-113 Zgłobice, powiat tarnowski; b) Zespół Szkół Specjalnych dla Niesłyszących i Słabo Słyszących w Tarnowie, ul. Lippóczy`ego 4a; c) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tarnowie, ul. Romanowicza 9;

Zamawiający wymaga, aby przewozy dzieci i młodzieży szkolnej realizowane były na trasach komunikacyjnych wg rozkładu skorelowanego z godzinami rozpoczynania i zakończenia zajęć lekcyjnych wynikającymi z planów lekcji obowiązujących w roku kalendarzowym 2018 spełniającym szczegółowe wymagania określone oddzielnie dla każdej części zamówienia i dodatkowo odjazd z każdego początkowego przestanku odbywał się będzie nie wcześniej niż o 7:00.

Zamawiający wymaga, aby w/w rozkłady jazdy na liniach komunikacyjnych w obrębie gminy Zakliczyn były tak skonstruowane, aby umożliwiały uczniom także transport na i z uroczystości szkolnych (m.in. rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, rekolekcje, egzaminy, konkursy, zawody sportowe itp.).

Szacunkowa łączna ilość biletów dla dowożonych uczniów wynosi na dzień sporządzenia SIWZ to. 650 z podziałem na części, natomiast przewidywana ilość biletów od 01.09.2018 r. to 586. Podane ilości biletów miesięcznych na poszczególnych trasach są wartościami szacunkowymi. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości biletów.

Zamawiający wymaga, aby przewozy dokonywane były środkami transportu spełniającymi wymagania techniczne określone w przepisach ustawy "Prawo o ruchu drogowym" i innych przepisach związanych z przewozem zbiorowym osób oraz wymagania bezpieczeństwa i higieny wynikające z wieku przewożonych uczniów (od 5 do 16 lat). Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia ( Dz. U. z 2003 r. Nr 32,poz. 262 ).

Wykonawca zobowiązuje się celem zapewnienia bezpieczeństwa w czasie przejazdu zapewnić zatrudnienie w każdym autobusie, oprócz kierowcy, osoby dorosłej sprawującej nadzór nad bezpieczeństwem i przestrzeganiem regulaminu przewozu pasażerów.

Ww. osoby mają za zadanie zapoznać uczniów z regulaminem korzystania z komunikacji publicznej, zachowania niezgodne z regulaminem i zagrażające bezpieczeństwu zgłaszać do dyrektora szkoły, dopilnować porządku i pomocy (jeśli jest taka potrzeba) w czasie wsiadania i wysiadania, dopilnować aby najmłodsze dzieci siedziały, w przypadku awarii autobusu lub wypadku zapewnić uczniom bezpieczeństwo do czasu przyjazdu autobusu zastępczego.

Zamawiający wymaga rozkładu jazdy na przystankach.

Świadczenie usługi transportu drogowego osób musi być realizowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, w szczególności z ustawą z dnia 20.06.1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1260, z późn. zm.), ustawa z dnia 16.12.2010 r. o publicznym transporcie drogowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1867 z późn. zm.), ustawa z dnia 06.09.2001 r. o transporcie drogowym ( Dz. U. z 2016 r., poz. 1907 z późn. zm.), ustawa z dnia 15.11.1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 915 z późn. zm.), ustawa z dnia 16.04.2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz. U. z 2012 r. poz. 1155 ze z.), ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r., poz. 459, z późn. zm.) - Księga Trzecia Tytuł XXV Umowa przewozu, Rozporządzenie z dnia 31.12.2002 r. Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu niezbędnego ich wyposażenia (Dz. U. z 2015 r., poz. 305 z późn. zm.).

Trasy jak i ilość uczniów przewożonych na danej trasie w trakcie realizacji zamówienia mogą się zmieniać.

W przypadku skorzystania ze zwiększonego lub zmniejszonego zakresu ilości biletów miesięcznych Strony zawrą stosowny aneks do umowy zwiększający lub zmniejszający łączne wynagrodzenie określone w umowie.

Wymagany termin realizacji zamówienia:

Przewidywany termin otwarcia ofert: 4 grudzień 2017 r.   


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
ogłoszony
bilety miesięczne
szkoła
Zakliczyn
Zapraszamy do dyskusji także na naszym profilu ! W jednym miejscu wszystkie środki transportu publicznego!

Dodaj komentarz

Aby móc dodawać komentarze należy się zalogować
Portal TransInfo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Mechanizm komentowania służy merytorycznej dyskusji dotyczącej informacji oraz materiałów umieszczanych w Portalu TransInfo.pl. Pragnąc przestrzegać obowiązującego prawa oraz zachować merytoryczny charakter dyskusji informujemy, że komentarze pozamerytoryczne, obraźliwe, utrzymane w tonie lekceważącym osoby trzecie lub zawierające jednoznaczne oskarżenia wobec tych osób będą usuwane. InfoBus zastrzega również sobie prawo redakcji bądź skrótów pojawiających się na portalu opinii.