TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Zarzecze: Dostawa autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych
- Opublikowano: 09.09.2020 18:23:45

Dostawa autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

Wyniki przetargów

Branża Samochody ciężarowe:

autobusy

Samochody osobowe:

z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych

Forma przetargu nieograniczony

Dane organizatora Gmina Zarzecze

37-205 Zarzecze

Długa 7

Tel. 016 6401529

Fax. 166 401 579

E-mail ugzarzecze@post.pl

Województwo podkarpackie

Powiat przeworski

Treść zamówienia Dostawa autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym do przewozu osób na wózkach inwalidzkich


Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego autobusu 20 osobowego (19+1) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach projektu "Dostawa autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym do przewozu osób na wózkach inwalidzkich" w ramach obszaru D Programu wyrównywania różnic między regionami III ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 2. Zamawiający wymaga, aby samochód był fabrycznie nowy i nie używany. 3. Wymagania w zakresie przedmiotu zamówienia: Wymagania sprzętowe i warunki techniczne przedmiotu zamówienia zostały określone w Załączniku nr 7 do SIWZ. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca załączył do oferty opis techniczny oferowanego pojazdu zgodnie z treścią Załącznika do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia zawierający wskazane parametry pojazdu, sposób dostosowania autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej osoby na wózku inwalidzkim oraz wskazanie marki i modelu oferowanego pojazdu.

Wynik przetargu Postępowanie / część zostało unieważnione tak Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania: Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (jt. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), tj. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postepowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu. W postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta w terminie przewidzianym na składanie ofert, tj. do dnia 3 września 2020 r. do godziny 11:55.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

CPV 34121000-1: Autobusy i autokary

Osoba do kontaktu Gmina Zarzecze

ul. Długa 7

37-205 Zarzecze


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
przetarg
tabor