TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Zielona Góra: Zastępcza komunikacja autobusowa
- Opublikowano: 09.11.2020 14:35:49

Zastępcza komunikacja autobusowa

Przetargi

Branża Transport:

autobusy, busy, przewoźnicy (osobowy)

Forma przetargu nieograniczony

Dane organizatora Polregio Sp. z o.o. Lubuski Zakład w Zielonej Górze

65-033 Zielona Góra

ul. Ułańska 3

Tel. +48 665915407

Fax. +48 684192301

E-mail iwona.basista@p-r.com.pl

Województwo lubuskie

Powiat zielonogórski + Zielona Góra

Lokalizacje lubuskie / świebodziński

Treść zamówienia Zastępcza komunikacja autobusowa


Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Świadczenie usługi w zakresie przewozu podróżnych zastępczą komunikacją autobusową, uruchomioną za niekursujące pociągi na odcinku Zielona Góra Główna – Zbąszynek – Zielona Góra Główna, w związku z planowanym wprowadzeniem przez Zarządcę infrastruktury kolejowej – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. całkowitej przerwy w ruchu pociągów, w terminie od 13 grudnia 2020 r. do 13 marca 2021 r., z możliwością wydłużenia terminu realizacji do 12 czerwca 2021 r.

Specyfikacja polregio.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/216012/zastepcza-komunikacja-autobusowa-na-odcinku-zielona-gora-glowna-zbaszynek-zielona-gora-glowna-1

LINK do SIWZ http://polregio.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/216012/zastepcza-komunikacja-autobusowa-na-odcinku-zielona-gora-glowna-zbaszynek-zielona-gora-glowna-1

CPV 60172000-4: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą

Wymagania III.1) Warunki udziału III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego Wykaz i krótki opis warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w Postępowaniu i nie podlegają wykluczeniu z Postępowania. Zamawiający wyklucza Wykonawcę z postępowania w przypadkach określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 oraz ust. 5 pkt 1 i 3 (z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4) ustawy z 29.1.2004 – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 roku, nr 1843), zwanej dalej "ustawą Pzp". 2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z Postępowania, o których mowa w ust. 1 oraz w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w sekcji III.1.3, Wykonawca musi przedłożyć w terminie składania ofert oświadczenie w zakresie braku podstaw i spełnienia warunków udziału w Postępowaniu. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniach poprzedzających, Wykonawca składa w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (zwanego dalej "JEDZ"), w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α w części IV JEDZ i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV JEDZ. Ponadto Zamawiający żąda wskazania w części II sekcji D JEDZ informacji, czy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom i podania firm podwykonawców. Dodatkowo Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w części IV sekcji C pkt 10 JEDZ części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zostanie wezwany do złożenia następujących dokumentów: 1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu; 2) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 3) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 4) odpis z właściwego rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru albo do ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 4. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lecz osoba, której dotyczy dokument ma miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokumenty wymienione w ust. 3 pkt 1 i 4 składa zgodnie z § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26.7.2016 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 roku, poz. 1126 ze zm.).III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: 1. Na spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawca musi wykazać, że 1) posiada licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób; 2) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej jedną umowę w zakresie usługi autobusowego przewozu osób, o łącznej wartości brutto nie mniejszej niż 990 000,00 PLN. W przypadku umów niezakończonych, Zamawiający weźmie pod uwagę wyłącznie wartość danej umowy w części faktycznie zrealizowanej, która będzie odpowiadać minimalnej wymaganej wartości brutto; 3) dysponuje minimum 8 (ośmioma) autobusami wyprodukowanymi nie wcześniej niż w roku 2010, o pojemności minimum 60 miejsc, w tym 55 miejsc siedzących zamontowanych fabrycznie, posiadającymi aktualne ubezpieczenie OC oraz NNW dla kierowcy i pasażera, a także sprawną klimatyzację i ogrzewanie. 2. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w Postępowaniu, o których mowa w ust. 1, Wykonawca musi przedłożyć na wezwanie Zamawiającego: 1) licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób; 2) wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (sporządzony zgodnie ze wzorem zawartym tylko w dokumentacji zamówienia) oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie, powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 3) wykaz autobusów jakimi dysponuje Wykonawca (sporządzony zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 5 do SIWZ).III.1.6) Wymagane wadia i gwarancje: 1. Wykonawca obowiązany jest do wniesienia wadium w kwocie 61 000,00 PLN. 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, w jednej lub kilku formach określonych w art. 45 ustawy Pzp. 3. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.III.1.7) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących: Załącznik nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – wzór umowy.III.1.8) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie: 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w Postępowaniu i zawarcia umowy. 2. W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę: 1) żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu na podstawie przesłanek określonych w§ 6 ust. 1 SIWZ; 2) warunki określone § 6 w ust. 2 SIWZ Wykonawcy mogą spełniać łącznie (tj. jeden lub więcej z nich). 3. W przypadku gdy Wykonawcą jest spółka cywilna, postanowienia ust. 1–2 powyżej, jak również § 7 ust. 8 należy stosować odpowiednio do wspólników spółki cywilnej.III.2) Warunki dotyczące zamówienia III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawoduOdniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych: Wykonawca zobowiązany jest zapewnić do kierowania pojazdami kierowców spełniających wszelkie wymagania przewidziane odpowiednimi przepisami, tj. kategoria prawa jazdy uprawniająca do prowadzenia pojazdów, o których mowa w przedmiocie zamówienia, aktualne badania lekarskie i psychotechniczne.III.2.2) Warunki realizacji umowy: Szczegółowe warunki realizacji umowy zawiera Załącznik nr 7 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia – wzór umowy.

Wadium 61 000,00 PLN

Osoba do kontaktu Oficjalna nazwa: Polregio Sp. z o.o. Lubuski Zakład w Zielonej Górze

Adres pocztowy: ul. Ułańska 3

Miejscowość: Zielona Góra

Kod NUTS: PL43 Lubuskie

Kod pocztowy: 65-033

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Iwona Basista

E-mail: iwona.basista@p-r.com.pl

Tel.: +48 665915407

Faks: +48 684192301

Adresy internetowe:

Główny adres: https://polregio.eb2b.com.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia Okres obowiązywania zamówienia:

Początek: 13/12/2020

Koniec: 12/06/2021

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Miejsce i termin składania ofert Polregio Sp. z o.o. Lubuski Zakład w Zielonej Górze

65-033 Zielona Góra

ul. Ułańska 3,12;00


2020-11-13

Sposób składania ofert

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji Polregio Sp. z o.o. Lubuski Zakład w Zielonej Górze

65-033 Zielona Góra

ul. Ułańska 3,12;05


2020-11-13

Termin związania ofertą Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE

oferty częściowe: NIE

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie Kryteria określone poniżejCena

Uwagi VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nieVI.3) Informacje dodatkowe: 1. Zamawiający dopuszcza następujące zmiany w treści umowy: 1) zmiana przedmiotu umowy w zakresie odpowiadającym zmianom w planowanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zamknięciach odcinków linii kolejowej; 2) wydłużenie terminu obowiązywania umowy (ponad termin maksymalny, o którym mowa w § 1 ust. 2) z powodu wydłużenia terminu leżącego po stronie zarządcy infrastruktury kolejowej lub drogowej; 3) odwołanie w części lub w całości zamknięcia torowego na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 2. Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.VI.4) Procedury odwoławcze VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień PublicznychAdres pocztowy: ul. Postępu 17aMiejscowość: WarszawaKod pocztowy: 02-676Państwo: PolskaE-mail: odwolania@uzp.gov.plTel.: +48 224587801Faks: +48 224587800Adres internetowy: www.uzp.gov.plVI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień PublicznychAdres pocztowy: ul. Postępu 17aMiejscowość: WarszawaKod pocztowy: 02-676Państwo: PolskaE-mail: uzp@uzp.gov.plTel.: +48 22458701Faks: +48 22458700Adres internetowy: www.uzp.gov.plVI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień PublicznychAdres pocztowy: ul. Postępu 17aMiejscowość: WarszawaKod pocztowy: 02-676Państwo: PolskaE-mail: odwolania@uzp.gov.plTel.: +48 224587801Faks: +48 224587800Adres internetowy: www.uzp.gov.plVI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 28/10/2020Link do ogłoszenia: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:522823-2020:TEXT:PL:HTML&src=0

Data dodania 2020-11-02

Przejdź na początek ogłoszenia


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
przetarg
linie